0

Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ

- Quản lý điểm danh

- Quản lý hết hạn, sắp hết hạn

- Quản lý doanh thu & phân loại nguồn thu

- Quản lý phân loại thông tin học viên (độ tuổi, nghề nghiệp, giới tính, ...)

- Quản lý cân đo sức khoẻ hội viên

- Quản lý điểm tích luỹ

- Quản lý phân loại, xếp hạng hội viên

- Quản lý phân loại check in (còn hạn không đi tập, ...)

- Quản lý doanh số giáo viên, doanh số sales

- Quản lý điểm danh nhân viên, giáo viên

- Quản lý nhắc nhở công nợ / quản lý nợ

- Phân quyền chi tiết người dùng

- Tính năng 2 màn hình - công nghệ Mỹ

1

Contact Us